Cập Nhập Đề Writing

Qúy 1 – 2018 

January February March April
6/ 1/ 2018
13/ 1/ 2018
18/ 1/ 2018
20/ 1/ 2018

 

Mọi người cũng có thể tham khảo các bài thi các năm trước (2015, 2016 và 2017)