3 Sentence Structure

Mình sẽ nêu ra 3 cách mà hầu như bạn sẽ dùng trong phần Task 1 (Line, Bar, Pie, Mix). Trong phần chấm điểm của Writing, bạn sẽ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà phải đa dạng các cấu trúc, vì thế việc lặp đi lặp lại 1 cấu trúc sẽ bị trừ điểm. 

Cấu trúc 1

There + be + adjective + noun + in + noun

There  Be Adjective Noun  In the Quantity Item  Time
There was/ were/ is/ are dramatic
gradual
large
marked
minimal
rapid
sharp
significant
slight
slow
small
steady
steep
sudden
decline
decrease
drop
fall
growth
increase
rise
fluctuation
jump
plunge
in the amount of
number of
percentage of
price of
value of
noun Time
There was a gradual rise in the number of arrests.

There was a steady rise in the consumption of oil in 2008.

There was a sharp fall in the consumption of milk during June and July

There was a slight dip in food prices at the start of the year.

There will be a sudden increase in the birth rate next year.

From 2001 to 2008, there was a steady growth in the use of public transport in
most cities.

 

Cấu trúc 2

Time + saw + adjective + noun + in + noun

Cũng khá giống cấu trúc trên, nhưng các bạn sẽ dùng NĂM (1990, 1980) làm chủ từ

Time Verb Adjective Noun In the Quantity of Item
Time saw

witnessed

experienced

Như trên Như trên Như trên Như trên Như trên
1952 saw a gradual rise in the number of arrests

2008 saw a steady rise in the consumption of oil.

June and July saw a sharp fall in the consumption of milk.

The start of the year witnessed a slight dip in food prices.

Next year will see/witness/experience a sudden increase in the birth rate.

2001 to 2008 saw/witnessed/experienced a steady growth in the use of public
transport in most cities

 

Cấu trúc 3

Noun + verb + adverb

Quantity  Verb Adverb Time
The number of

(noun)

The price of…

The value of…

etc

dropped

fell

grew

increased

leveled out

did not change

reached a peak/trough

dramatically

gradually

markedly

minimally

rapidly

sharply

  The number of arrests rose gradually.

The consumption of oil rose steadily in 2008.

Milk consumption fell sharply during June and July.

Food prices dipped slightly at the start of the year.

The birth rate will increase suddenly next year.

The use of public transport grew steadily in most cities from 2001 to 2008.