Category Archives: Bài Học Writing

IELTS Writing Task 1 Samples – Process

Sample 1      Sample 2 The diagram below shows the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.   Sample 3 The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry.   Sample 4  The picture below shows […]

3 Structures Cho Task 1

Trong phần chấm điểm của Writing, bạn sẽ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà phải đa dạng các cấu trúc, vì thế việc lặp đi lặp lại 1 cấu trúc sẽ bị trừ điểm.  Thay vì cứ “it increased/ decreased from 1,000 to 2000“, mình sẽ nêu ra 2 cách mà […]