Category: Bài Học Writing

3 Structures Cho Task 1

Trong phần chấm điểm của Writing, bạn sẽ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà phải đa dạng các cấu trúc, vì thế việc lặp đi lặp lại 1 cấu trúc sẽ bị trừ điểm.  Thay vì cứ “it increased/ decreased from 1,000 to...

Read More
Loading