Trong phần chấm điểm của Writing, bạn sẽ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà phải đa dạng các cấu trúc, vì thế việc lặp đi lặp lại 1 cấu trúc sẽ bị trừ điểm. 

Thay vì cứ “it increased/ decreased from 1,000 to 2000“, mình sẽ nêu ra 2 cách mà hầu như bạn sẽ dùng trong phần Task 1 (Line, Bar, Pie, Table và Mix).

Cấu trúc 1

Cấu trúc quốc dân, dễ nhất trong3 cấu trúc mình viết.

Noun + verb + adverb

Quantity  Verb Adverb Time
The number of

(noun)

The price of…

The value of…

etc

dropped

fell

grew

leveled out

reached a peak/trough

dramatically

markedly

minimally

rapidly

sharply

Examples

 

Cấu trúc 2

There + be + adjective + noun + in + noun

There  Be Adjective Noun  In the Quantity Item  Time
There was/ were/ is/ are dramatic
gradual
large
marked
minimal
rapid
sharp
significant
decline
decrease
drop
fall
growth
increase
rise
fluctuation
in the amount of
number of
percentage of
price of
value of
noun Time

Examples

Cấu trúc 3

Time + saw + adjective + noun + in + noun

Cũng khá giống cấu trúc trên, nhưng các bạn sẽ dùng NĂM (1990, 1980) làm chủ từ

Time Verb Adjective Noun In the Quantity of Item
Time saw

witnessed

experienced

Như trên Như trên Như trên Như trên Như trên

Examples

 

 

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích