Trong phần chấm điểm của Writing, bạn sẽ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà phải đa dạng các cấu trúc, vì thế việc lặp đi lặp lại 1 cấu trúc sẽ bị trừ điểm. 

Thay vì cứ “it increased/ decreased from 1,000 to 2000“, mình sẽ nêu ra 2 cách mà hầu như bạn sẽ dùng trong phần Task 1 (Line, Bar, Pie, Table và Mix).

Cấu trúc 1

Cấu trúc quốc dân, dễ nhất trong 3 cấu trúc.

Noun + verb + adverb

Quantity  Verb Adverb Time
The number of

(noun)

The price of…

The value of…

etc

dropped

fell

grew

leveled out

reached a peak/trough

dramatically

markedly

minimally

rapidly

sharply

 

Để làm câu trở nên chính xác và hay hơn thì bạn phải thêm ADVERB vào. Ví dụ như giảm mạnh thì chúng ta ghi là DECREASE SHARPLY, nhẹ thì SLIGHTLY.

More Examples

 

Cấu trúc 2

There + be + adjective + noun + in + noun

There  Be Adjective Noun  In the Quantity Item  Time
There was/ were/ is/ are dramatic
gradual
large
marked
minimal
rapid
sharp
significant
decline
decrease
drop
fall
growth
increase
rise
fluctuation
in the amount of
number of
percentage of
price of
value of
noun Time

 

Bạn phải nhớ TRẠNG TỪ đi với ĐỘNG TỪ (cấu trúc 1), còn TÍNH TỪ đi với DANH TỪ (cấu trúc 2). Bây giờ áp dụng viết thử vài câu nhé. Mình sẽ chuyển các câu ví dụ trong công thức 1 thành câu trong công thức 2.

Câu thường công thức 2
the number of arrests rose gradually There was a gradual rise in the number of arrests.
the consumption of oil rose steadily in 2008 There was a steady rise in the consumption of oil in 2008.
the birth rate next year will increase suddenly There will be a sudden increase in the birth rate next year.

 

More Examples

 

Cấu trúc 3

Time + saw + adjective + noun + in + noun

Cũng khá giống cấu trúc trên, nhưng các bạn sẽ dùng NĂM (1990, 1980) làm chủ từ

Time Verb Adjective Noun In the Quantity of Item
Time saw

witnessed

experienced

Như trên Như trên Như trên Như trên Như trên

 

Câu thường Công thức 3
the number of arrests rose gradually in1952 1952 saw a gradual rise in the number of arrests
the consumption of oil rose steadily in 2008 2008 saw a steady rise in the consumption of oil.
the birth rate next year will increase suddenly Next year will experience a sudden increase in the birth rate.

 

More Examples

 

 

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích