13 September 2017

3 Structures Cho Task 1

Trong phần chấm điểm của Writing, bạn sẽ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà phải đa dạng các cấu trúc, vì thế việc lặp đi lặp lại 1 cấu trúc sẽ bị trừ điểm. 

Thay vì cứ “it increased/ decreased from 1,000 to 2000“, mình sẽ nêu ra 2 cách mà hầu như bạn sẽ dùng trong phần Task 1 (Line, Bar, Pie, Table và Mix).

Cấu trúc 1

Cấu trúc quốc dân, dễ nhất trong 3 cấu trúc.

Noun + verb + adverb

Quantity VerbAdverbTime
The number of

(noun)

The price of…

The value of…

etc

dropped

fell

grew

leveled out

reached a peak/trough

dramatically

markedly

minimally

rapidly

sharply

 

Để làm câu trở nên chính xác và hay hơn thì bạn phải thêm ADVERB vào. Ví dụ như giảm mạnh thì chúng ta ghi là DECREASE SHARPLY, nhẹ thì SLIGHTLY.

Read More

 

Cấu trúc 2

There + be + adjective + noun + in + noun

There BeAdjectiveNoun In theQuantityItem Time
Therewas/ were/ is/ aredramatic
gradual
large
marked
minimal
rapid
sharp
significant
decline
decrease
drop
fall
growth
increase
rise
fluctuation
in theamount of
number of
percentage of
price of
value of
nounTime

 

Bạn phải nhớ TRẠNG TỪ đi với ĐỘNG TỪ (cấu trúc 1), còn TÍNH TỪ đi với DANH TỪ (cấu trúc 2). Bây giờ áp dụng viết thử vài câu nhé. Mình sẽ chuyển các câu ví dụ trong công thức 1 thành câu trong công thức 2.

Câu thườngcông thức 2
the number of arrests rose graduallyThere was a gradual rise in the number of arrests.
the consumption of oil rose steadily in 2008There was a steady rise in the consumption of oil in 2008.
the birth rate next year will increase suddenlyThere will be a sudden increase in the birth rate next year.

 

Read More

 

Cấu trúc 3

Time + saw + adjective + noun + in + noun

Cũng khá giống cấu trúc trên, nhưng các bạn sẽ dùng NĂM (1990, 1980) làm chủ từ

TimeVerbAdjectiveNounIn theQuantity of Item
Timesaw

witnessed

experienced

Như trênNhư trênNhư trênNhư trênNhư trên

 

Câu thườngCông thức 3
the number of arrests rose gradually in19521952 saw a gradual rise in the number of arrests
the consumption of oil rose steadily in 20082008 saw a steady rise in the consumption of oil.
the birth rate next year will increase suddenlyNext year will experience a sudden increase in the birth rate.

 

Read More

 

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of