Trong 1 bài Academic essay, việc sử dụng đa dạng các loại câu trong tiếng anh là rất rất quan trọng. Bài này Nam sẽ giới thiệu cho các bạn 3 loại câu trong tiếng anh (câu đơn, ghép và phức).

Học trò hay hỏi Nam là “câu phức (complex sentences) là cao điểm nhất, tại sao không viết cả 1 bài essay 250 từ bằng câu phức, z cao điểm nhất phải không?” Mình trả lời là không, trong tiêu chí Grammatical range and accuracy của IELTS, người ta ghi rất rõ là Use a wide range or grammar structure, v nên khi viết mọi người phải cân bằng số lượng câu.

Mình chia ra ít nhất phải có 2 câu đơn, 3-5 câu ghép, còn lại là câu phức (1 bài essay thường tứ 13-15 câu). Như vậy là sô lượng đẹp nhất, tránh quá lạm dụng từng loai câu

Simple Sentences (câu đơn)

Chỉ có 1 mệnh đề chính, nghĩa là có 1 chủ ngữ và 1 động từ.

S (Chủ từ – Subject) + V (Đông từ – Verb) + O (Túc từ – object)

Có thể chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng ‘and’ hoặc có 2 động từ nối bằng ‘and’ nhưng vẫn là 1 câu đơn thôi.

S + V and  V2 + O

Ví dụ:

  • I (s)  went (v) to the supermarket (o)  yesterday.
  • Mary and Tom are playing tennis.
  • My brother ate a sandwich and drank beer.

Compound Sentences (câu kép/ ghép)

Có 2 mệnh đề chính, nối nhau bằng liên từ (Linking words = and, but, so, or…) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

S + V + O + Linking word + S2 + V2 + O2

Ví dụ:

  • His father is a doctor, and/but his mother is a writer.
  • We missed the bus, so we came to work late.

Important note: Trong tiếng Việt bạn có thể dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính nhưng trong tiếng Anh tuyệt đối không được mà phải sử dụng liên từ.

Complex Sentences (câu phức)

Có 1 mệnh đề chính (independent clause) và 1 hay nhiều mệnh đề phụ (dependent clause)(nhưng thường là 1 mệnh đề phụ). Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc.

  • When I came, they were watching TV.
  • We’ll go out if the rain stops