Câu điều kiện (IF) là 1 loại câu rất hay dung trong Task 2 essays. Đây là 1 trong những grammar giúp các bạn nâng cao được điểm GRA (Grammatical range and accuary). Từ thời cấp 4 chúng ta đã học khá nhiều loại câu điều kiện (cụ thể là 5 loại, như bản bên dưới), nhưng mình chỉ share 2 loại thôi, vì 2 loại còn lại 99% là mọi người không cần học để dung viết essay, nên học chi mệt.

TypeFormsUsage
0If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh 
1If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + VoĐk có thể xảy ra ở hiẹn tại ỏ tương lai
2If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ VoĐk không có thật ở hiện tại
3If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could…+ have + V3/VedĐk không có thật trong quá khứ

 

Đk kết hợpIf + S + had + V3/Ved, S + would + Vo 

Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 diễn tả một hành động, sự kiện luôn luôn đúng, kiểu một chân lý.

Cấu trúc như bên dưới, loại này bạn không cần phải chia gì cho cả 2 vé, vì cả 2 đều là hiện tại đơn:

If + S + V (simple present), S + V (simple present)

Ví dụ:

  • If you put ice under the sun, it smelts. (Nếu bạn để đá dưới mặt trời, nó sẽ tan chảy.)
  • If you expose phosphorus to air, it burns. (Nếu bạn để phốt-pho ra ngoài không khí, nó sẽ cháy)

 

Câu điều kiện loại I

Đây là câu phổ biến nhất trong Writing, hầu như nếu muốn viết câu điều kiện thì ban phải dung câu loại 1 này. Cứ nhớ đây là câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.

Ví dụ:

  •  if I have the money, I will buy that LCD monitor (Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua 1 cái tivi LCD)
  • If the government keeps investing money on exploring natural resources in Quang Binh, Son Doong Cave will be severely polluted. (Nếu chính phủ vẫn tiếp tục đầu tư khai khác tài nguyên thiên nhiên ở Quảng Bình, hang Sơn Đoong sẽ bịô nhiễm nghiêm trọng)

 

Một số dạng biến thể của câu điều kiện

(1) Unless= If not

  • If I don’t work hard, I will fail this exam => Unless I work hard, I will fail this exam.

(2) Without/ But for + N, Main clause.

Ví dụ:

  • If you didn’t help me, I wouldn’t pass my exam. (Nếu bạn mà không giúp đỡ, mình đã không vượt qua được kỳ thi) => Without/ But for your help, I wouldn’t pass my exam. (Nếu không nhờ sự giúp đỡ của bạn, mình đã không vượt qua kỳ thi.)

Chú ý: Without và But for chỉ dùng cho câu điều kiện loại 2 và loại 3.

(3) Or/ Otherwise (Nếu không thì)

  • If you don’t hurry up, you will be late for school.

=> Hurry up or you will be late for school.

=> Unless you hurry up, you will be late for school.

(4) Incase (Phòng khi)

  • Bring an umbrella along incase it rains. (Hãy mang ô theo phòng khi trời mưa