IELTS Writing Task 1

Bạn sẽ cần gì khi muốn học IELTS Writing Task 1? Có bao nhiêu dạng trong Task 1? Những cấu trúc, kinh nghiệm gì để học tốt Task 1?

Mình sẽ đi giải đáp những câu hỏi đó cho mọi người!


Các kiến thức cần thiết khi học task 1 

Các bạn nên ôn lại những kiến thứ này trước khi bắt đầu, or có thể phân ra học từ từ đan xen nhau để vừa học vừa luyện tập.

3 Sentence Structure
 Cấu Trúc So Sánh  Cấu Trúc Tăng Giảm
 Cách nói về giai đoạn Cấu trúc Tương Lai 

 


Cấu trúc và tư duy Task 1 

Task 1 là gì? Tư duy Task 1  Kỹ năng phân tích
Dàn bài  Overview Body


Các dạng bài trong Task 1

Line  Bar  Pie 
Table  Mix  Process
Map

 


Sample mẫu task 1