Đề Task 1 + 2 Ngày 21/ 9/ 2017


Task 1 

Task 2 

From Toàn Zim