Topic Vocabulary for Environment

Overcrowded = quá tải, quá đông đúc Poor standard of living = mức sống thấp Unemployment = Sự thất...

Read More