Category: WRITING

Listening Section 1 – #2

IELTS Recent Actual 3 – Test 2 Section 1 – Questions 1 – 10 Complete the notes below Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/ OR A NUMBER for each answer Birmingham Exhibition Example Purpose of calling: purchasing tickets Open in:...

Read More

Cấu Trúc Tương Lai

Trong Task 1, đặc biệt là Line và Bar, mọi người sẽ có lúc đụng phải dạng phỉ miêu tả tương lai (như hình ở trên). Rõ ràng số liệu nằm ở tương lai, mọi người không thể dùng cấu trúc quá khư đơn or hiện tại đơn để miêu tả. Mình...

Read More

Cấu Trúc Tăng Giam

Để thể hiện sự tăng lên, chúng ta có thể dùng: X increased / rose / grew from … to … There was a/an increase / rise / growth in X. X rose gradually / steadily / sharply / dramatically to reach … in 2005. This figure continued to...

Read More

5 Dạng IELTS Writing Task 2

Mình phân các loại câu hỏi trong task 2 thành 5 dạng chính: 1. Discussion  Ex 1: Some people think that environmental problems should be solved on a global scale while others believe it is better to deal with them nationally....

Read More
Loading