Hướng Dẫn Viết Line Graph


Đây là dạng, theo mình, dễ nhất trong tất cả 6 dạng bài của task 1. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng “dễ xơi” khi muốn lấy điểm band cao. Mình sẽ đi vào chi tiết giải dạng bài này.

Cấu trúc dang để line (cũng có thể dung cho tất cả các dạng khác)

 • Mở bài (introduction): thông thường chỉ cần viết 1 câu, không cần phải bỏ quá nhiều thời gian vào câu này. Lưu ý là cái bạn chỉ cần paraphrase lại đề bài là ok, đừng phân tích hay đưa bất kỳ số liệu nào vào câu này.
 • Điểm chính (overall): gần như là quan trọng nhất trong 1 bài report. ở đoạn này các bạn phải lưu chọn những điểm nổi bật nhất của biểu đồ, đây cũng là 1 tiêu chí chấm điểm trong task 1 vì thế bạn không thể bỏ qua.
 • Thân bài (body 1, 2): tất cả những số liệu, miêu tả, so sánh đều được đưa ra ở đây. 80% số điểm của các ab5n sẽ nằm trong phần này. Nhưng rất tiếc là chúng ta không có 1 approach rõ rang nào để phân tích, vì thế để làm tốt phần phân tích và sắp xếp số liệu, các bạn phải đọc nhiều bài mẫu và tìm ra hướng giải quyết cho riêng.

 

Bài Mẫu 1: Internet Users as percentage of population

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.

It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown. Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.

In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively. In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%.

 

Từ Vựng Cần Thiết Cho Line

Cách Paraphrase

 • The line/pie/bar chart = the line/pie/bar graph.
 • The process/diagram/map = the picture.
 • To show = to compare something = to give information about something = to illustrate something.
 • The percentages of something = the proportions of something = the figures for something.
 • Information = data (data is plural and requires a plural verb)
 • The number of = the figure for
 • The proportion of = the figure for
 • People in the USA = Americans
 • From 1999 to 2009 = between 1999 and 2009
 • From 1999 to 2009 = over a period of 10 years
 • How to produce = the process of producing

In three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)

Để thể hiện sự tăng lên, chúng ta có thể dùng:

 • X increased / rose / grew from … to …
 • There was a/an increase / rise / growth in X.
 • X rose gradually / steadily / sharply / dramatically to reach … in 2005.
 • This figure continued to rise in the next two years and reached … in 1982.
 • The figure then climbed sharply/slowly to 20,000 in 1982.

Để thể hiện sự giảm xuống, các mẫu câu thường đươc dùng là:

 • Y decreased / fell / dropped / declined from … to …
 • There was a decrease / fall / drop / decline in Y
 • There was a gradual / steady / sharp / dramatic fall to … in 2005
 • The rate of unemployed women in Vietnam fell by 0.9% to 10% in 2014. (Giảm 0.9% so với năm trước đó, từ 10.9% xuống còn 10%).

Để so sánh các số liệu với nhau, các bạn có thể cân nhắc các mẫu câu sau:

 • The rate of unemployed women in Vietnam fell to its lowest level (15%) in 2009.
 • The figure then continued to rise and reach its peak at 18% in 2010, the highest rate recorded in the chart.
 • The number of unemployed women in Vietnam was at a high record of 4 million in
  2010.
 • The number of unemployed women in Vietnam was significantly higher/lower than that of men during the given period.

Nếu số liệu đi ngang (không thay đổi) thì các cấu trúc dùng sẽ là:

 • The figure then remained constant in the next two years, at 19%.
 • There was no change in the rate of unemployed women in Vietnam in the next three years.
 • The unemployment rate was/remained unchanged at 5.5 percent.
 • The unemployment rate levelled off (at 18%). [Lưu ý: Dùng level off sau một quá trình tăng/giảm mạnh của số liệu]
 • The unemployment figure plateaued/ reached a plateau at 20% in 2010.

Để diễn đạt “mức độ” thay đổi, các bạn nhớ sử dụng trạng từ phù hợp. Một số colocation cần nhớ là:

 • To increase: considerably, dramatically, enormously, greatly, significantly, substantially / slightly / gradually / rapidly, sharply, steeply / steadily / twofold, threefold, etc.
 • A ___ increase: dramatic, significant, sharp, rapid / gradual, steady
 • A ___ decrease: dramatic, sharp, significant / slight / gradual, steady
 • To decrease: considerably, dramatically, drastically, markedly, significantly / slightly, steadily / gradually
 • The crime rate increased / decreased by 10%. (giảm 10% so với số liệu trước)

Cách dung “IN” và “BY

 • Khi chúng ta muốn dung IN, mọi người phải dung thì PAST SIMPLE
 • Nếu mọi người muốn dung BY, thì phải dung PAST PERFECT
 • Để tránh bị sai khi dung BY mà quên dung PAST PERFECT, mọi người có thể viết như sau “Between 2002 and 2007, the average house price rose to 190,000 pounds”

Khi trong Line có FUTURE, mọi người dung những cụm sau đây để nói về tương lai:

 • It is anticipated that …
 • It is forecast that …
 • It is projected that …
 • The chart shows forecast that …
 • The forecast for … is that….
 • … is set to ….
 • The expectations are that….
 • … is likely to be …

 

Học Cách Phân Tích

BÀI MẪU 2

The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tones, from four different sectors between 1990 and 2007.

Phần introduction mình sẽ chỉ paraphrase lại những từ ngữ trong đề bài.

 • The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tones, from four different sectors between 1990 and 2007.

=>>> The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

 

Trong phần overall mình sẽ viết về 2 đặc điểm nổi bật nhất của chart.

 • Điểm dễ thấy nhất ở đây là “hầu như tất cả các lines đều có xu hướng giảm” vì thế mình sẽ lấy điểm này làm câu đầu của overall.

=>>> “overall, it is clear that It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK produced between 1990 and 2007 saw a downward trend”

 • Phân tích kỹ hơn 1 chút các bạn sẽ thấy

=>>> “domestic sector có produced lượng acid rain emission thấy nhất” mình sẽ viết câu overall thứ 2. “Also, the smallest amount of emissions came from the domestic”

 

Phân tích phần body: Có một việc các bạn nên biết là khi viết là “CHỈ VIẾT NHỮNG ĐIỂM NỘI BẬT”, chúng ta không có thời gian và sức để kể từng chi tiết 1, từng năm 1 trong 150 từ, vì thế bạn chỉ nên chọn những điểm chính thôi.

 • Mình sẽ nói lên nhưng số liệu của năm 1990, khi viết line, điều bắt buộc là bạn phải viết về năm đầu tiên của gian đoạn, vì thế mình sẽ dành 1 đoạn đầu tiên để nói về năm này.

=>>> “In 1990, around 3.3 million tons of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was responsible for about 0.7 million tons of emissions, while the domestic sector fell considerably around 0.6 million tones. Just over 2 million tons of acid rain gases came from other industries.”

 • Trong body 2, mình sẽ nói về giai đoạn. có nghĩa là mình sẽ chọn những đặc điểm nổi bật trong suốt giai đoạn 1990-2017 để nói, mình sẽ không đi từng năm 1 vì điều đó không cần thiết.

=>>> “Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tons in 2007, a drop of almost 3 million tones. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tons in 2005.

 

Full essay

The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK produced between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

In 1990, around 3.3 million tons of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was responsible for about 0.7 million tones of emissions, while the domestic sector fell considerably around 0.6 million tones. Just over 2 million tons of acid rain gases came from other industries.

Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tones in 2007, a drop of almost 3 million tones. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tons in 2005.

 

BÀI MẪU 3

Chúng ta sẽ bắt ta vào phân tích như sau:

 • Năm 1975 Fish & Chip đạt mức tiêu thụ là 100 lần, trong khi Pizza & Hamburger chỉ ở mức nhỏ lớn hơn 0 một chút (khoảng 5 lần).
 • Fish & Chip giảm đều đều ngoại trừ một khoảng tăng ngắn ở năm 1980 – 1985, và số lần được tiêu thụ của nó ở thời điểm cuối cùng (năm 2000) là khoảng 40 lần.
 • Số lần tiêu thụ của Pizza & Hamburgers thì lại tăng đều.
 • Pizza vượt Fish & Chip vào năm 1990, sau đó không thay đổi trong khoảng 1995 – 2000.
 • Hamburgers tăng mạnh trong khoảng những năm 1975 – 1980, vượt qua Fish & Chip vào khoảng 1985, đạt mức 100 lần ở thời điểm cuối cùng là năm 2000.

Full essay

The line graph illustrates the amount of fast food consumed by teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years.

Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than Pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40 times per year.

In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding fish and chips consumption in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.