Category

TASK 1

Cấu Trúc Tương Lai

Trong Task 1, đặc biệt là Line và Bar, mọi người sẽ có lúc đụng phải dạng phỉ miêu tả tương lai (như hình ở trên). Rõ ràng số liệu nằm ở tương lai, mọi người không thể dùng cấu...
Read More

Cấu Trúc So Sánh

Trong Writing Task 1, mọi người phải so sánh số liệu rất nhiều, vì thế việc học (or ôn lại) các cấu trúc so sánh (ss bằng, ss nhất, ss hơn) rất là quan trọng. Mình sẽ lấy 1 ví...
Read More

Cấu Trúc Tăng Giam

Để thể hiện sự tăng lên, chúng ta có thể dùng: X increased / rose / grew from … to … There was a/an increase / rise / growth in X. X rose gradually / steadily / sharply / dramatically...
Read More