04 February 2018

IELTS Writing Task 1 – Các Dạng Bài

Cũng giống với Task 2, Writing Task 1 trong IELTS được chia thành 7 dạng rất rõ ràng. Trong bài này mình sẽ giúp mọi người phân biệt rõ các dạng Task 1 để học tốt hơn.

Mình chia 7 dạng trong Task 1 thành 3 phần:

  1. graphs, charts, and tables
  2. processes
  3. maps

Graphs/ Charts/ Tables 

mình nhóm chúng lại với nhau vì cách phân tích, trình bầy số liệu cũng những loại này rất giống nhau.

Dạng 1 – Line (Biểu đồ đường)

A line graph or line chart is a type of graph, which displays information as a series of data points connected by straight line segments.

Dạng 2 – Bar (Biểu đồ cột)

A bar graph or bar chart is a chart with rectangular bars with lengths proportional to the
values that they present. It can be plotted vertically or horizontally

Dạng 3 – Pie (Biểu đồ tròn) 

A pie chart (or a circle graph) is a circular chart divided into sectors, illustrating proportions.

Dạng 4 – Tables (Bảng)

A table is a means of arranging data in rows and columns

Dạng 5 – Mixed (Dạng phối hợp) 

Dạng này thường gộm 2 loại chart lại với nhau, có thể là Line + Table; Bar + Line… 

 

Process 

A process is a series of events, one taking place after the other. Therefore, to connect our stages, you should use ‘time connectors’.

 

Map

 

Kết luận

Khi học mọi người có thể học chung Line, Bar, Pie, Table và Mix vì những dạng này đề viết số liệu, compare & contrast. Còn dang Map và Process sẽ nằm ở mục riêng.

Bạn có thể xem dàn bài chung của Task 1 để có cái nhìn rõ hơn về bạn sẽ viết cái gì nhé.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of