Trong Writing Task 1, mọi người phải so sánh số liệu rất nhiều, vì thế việc học (or ôn lại) các cấu trúc so sánh (ss bằng, ss nhất, ss hơn) rất là quan trọng.

Mình sẽ lấy 1 ví dụ rất căn bản bên dưới để giúp các bạn hiểu. Bảng bên dưới là “The number of tourists traveling to Singapore, Malaysia and Vietnam

1990
Singapore20,000
Vietnam18,000
Malaysia 18,000

Trong năm 1990:

 • The number of tourists traveling to Singapore was highest (cấu trúc so sánh nhất)
 • The number of tourists of Singapore was higher than that of Vietnam (cấu trúc so sánh hơn)

Đây là 3 cấu trúc được dùng phổ biến nhất:

Comparative (So sánh hơn)

Short Adj:S + V + adj + er + than + N/pronoun

Long Adj: S + V + more + adj + than + N/pronoun

Superlative(So sánh nhất)

Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun

Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun.

Equality(So sánh bằng)

S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

Read More

Special Notes

1.Cách sử dụng “Highest” và “The highest

 • Chúng ta dung THE khi có 1 noun sau ADJ. Ví dụ như là THE HIGHEST number, THE HIGHEST proportion. The UK had the highest rate of unemployment.
 • Khi không có NOUN phía sau, chúng ta chỉ cần ghi HIGHEST. Ví dụ như the number was HIGHEST. The unemployment rate was highest in the UK.

2. Cách nói gấp bao nhiên lần, kém bao nhiều lần

 • There were twice as many unemployed people in 2009 as in 2005.
 • The number of unemployed people doubled between 2005 and 2009.
 • Twice as many people were unemployed in 2009 compared to 2005
 • There was a twofold increase in the number of unemployed people between 2005 and 2009.

3. So sánh với differ/different/difference

Các cấu trúc so sánh sử dụng các từ này có nghĩa là khác nhau, tức là cũng mang nghĩa trái ngược, giống với mục 8, tuy nhiên việc sử dụng các từ này trong bài giúp các em được đánh giá là có sử dụng cấu trúc đa dạng hơn, từ vựng phong phú hơn và sẽ đạt điểm cao hơn.

 • The amount of time spent at home differed by almost 25% according to gender.
 • While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.
 • This figure was very different among males, only half of whom watched television.

4. Cấu trúc so sánh với từ “similar” hoặc “same” hoặc “the same as…as”

Đừng quên rằng một vài số liệu mà bạn sẽ có thể giống nhau. Dưới đây là những từ và những cấu trúc cơ bản để giúp các em miêu tả so sánh sự giống nhau về số liệu trong bài

“Similar”Similar levels of household spending were seen in the West Midlands, the North West and the East Midlands, at about £430 to £450 per week.
“Same”By contrast, Germans were the lowest overall spenders, with roughly the same figures, just under £150,000, for each of the six products
“the same as ….as”The permanent exhibition space in the redeveloped gallery will be about the same as large as it is now.