Trong Writing Task 1, mọi người phải so sánh số liệu rất nhiều, vì thế việc học (or ôn lại) các cấu trúc so sánh (ss bằng, ss nhất, ss hơn) rất là quan trọng.

Mình sẽ lấy 1 ví dụ rất căn bản bên dưới để giúp các bạn hiểu. Bảng bên dưới là “The number of tourists traveling to Singapore, Malaysia and Vietnam

1990
Singapore 20,000
Vietnam 18,000
Malaysia  18,000

Trong năm 1990:

  • The number of tourists traveling to Singapore was highest (cấu trúc so sánh nhất)
  • The number of tourists of Singapore was higher than that of Vietnam (cấu trúc so sánh hơn)

Cấu trúc


Một số ví dụ biến thể nâng cao của cấu trúc so sánh:

  • More + noun + than: More males than females chose the TV.
  • Adjective+ -er+ than: The price of an apartment was lower in 1946 than 1999.
  • Fewer +noun + than: Fewer females than males chose the TV.
  • More/less + adjectives+ than: The TV was more popular among males than females.
  • The most/least + adjective: The most popular form of communication was the Internet.
  • The+ adjective+ – est: The fastest means of communication is emailing.
  • As many …… as: As many females as males chose the computer.
  • not as many …… as: Not as many males as females chose the radio

Advanced grammar

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích