Để thể hiện sự tăng lên, chúng ta có thể dùng:

 • X increased / rose / grew from … to …
 • There was a/an increase / rise / growth in X.
 • X rose gradually / steadily / sharply / dramatically to reach … in 2005.
 • This figure continued to rise in the next two years and reached … in 1982.
 • The figure then climbed sharply/slowly to 20,000 in 1982.

Để thể hiện sự giảm xuống, các mẫu câu thường đươc dùng là:

 • Y decreased / fell / dropped / declined from … to …
 • There was a decrease / fall / drop / decline in Y
 • There was a gradual/steady / sharp/dramatic fall to … in 2005
 • The rate of unemployed women in Vietnam fell by 0.9% to 10% in 2014. (Giảm 0.9% so với năm trước đó, từ 10.9% xuống còn 10%).

Nếu số liệu đi ngang (không thay đổi) thì các cấu trúc dùng sẽ là:

 • The figure then remained constant in the next two years, at 19%.
 • There was no change in the rate of unemployed women in Vietnam in the next three years.
 • The unemployment rate was/remained unchanged at 5.5 percent.
 • The unemployment rate leveled off (at 18%). [Lưu ý: Dùng level off sau một quá trình tăng/giảm mạnh của số liệu]
 • The unemployment figure plateaued/ reached a plateau at 20% in 2010.