Trong Task 1, đặc biệt là Line và Bar, mọi người sẽ có lúc đụng phải dạng phỉ miêu tả tương lai (như hình ở trên). Rõ ràng số liệu nằm ở tương lai, mọi người không thể dùng cấu trúc quá khư đơn or hiện tại đơn để miêu tả. Mình sẽ cho mọi người 3 cấu trúc để làm dạng này nhé.

Các cấu trúc miêu tả dự đoán trong tương lai.

Cấu trúc 1

Predictions

Expectations

Anticipations

Forecasts

Estimates

Evaluations

Calculations

Show

Reveal

Indicate

(that)S + will + Verb
  • Predictions show that the amount of energy produced will increase to approximately 80 units in 2025.
  • Expectations reveal that the number of jobless people will fluctuate between 1200 and 1800 in the 2030s.

Cấu trúc 2

It isPredicted

Expected

Anticipated

Forecast

Estimated

Evaluated

Calculated

thatS + will + V
  • It is predicted that the amount of energy produced will increase to approximately 80 units in 2025.
  • It is estimated that the number of jobless people will fluctuate between 1200 and 1800 in the 2030s.

Cấu trúc 3

SubjectBePredicted

Expected

Anticipated

Forecast

Estimated

Evaluated

To V
  • The amount of energy produced is predicted to increase to approximately 80 units in 2025.
  • The number of jobless people is predicted to fluctuate between 1200 and 1800 in the 2030s.